Trwa idealny moment na sadzenie truskawek!
Dostarczamy na terenie całej Polski.

Regulamin witryny

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.SADZONKI-TRUSKAWEK.EU


DEFINICJA POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego określający zasady oraz sposób świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną przy użyciu witryny internetowej www.sadzonki-truskawek.eu usług przez firmę TOP-PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch z siedzibą przy ulicy Floriana Krygiera 1, 71 – 001 Szczecin.
 2. Usługodawca – to strona umowy świadcząca nieodpłatne usługi w postaci Witryny Internetowej. Usługodawcą jest firma TOP – PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch z siedzibą przy ulicy Floriana Krygiera 1 w Szczecinie (71 – 001), NIP: 5850203086, REGON: 220815312.
 3. Użytkownik – to osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 4. Witryna Internetowa – oznacza strony internetowe wraz z podstronami, gdzie Usługodawca prowadzi stronę internetową działającą w domenie www.sadzonki-truskawek.eu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Witryna Internetowa jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów i usług, osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Witryny Internetowej lub strony internetowej przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY WWW

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej www.sadzonki-truskawek.eu oraz na podstronach.
 2. Korzystanie z Witryny Internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strona internetowa jest responsywna, co oznacza, iż dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Witryny Internetowej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika strony internetowej lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Witryny Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 3
ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Formularz reklamacyjny;
  • Sklep internetowy;
  • Newsletter.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym nie ma obowiązku informowania.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia udostępniony formularz i przesyła elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. Usługa Formularz reklamacyjny polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wysłania zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towarów zakupionych poprzez sklep internetowy lub zamówienia złożonego przez telefon.W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia udostępniony formularz i przesyła elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 7. Rezygnacja z usługi Formularz reklamacyjny dostępna jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości, zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Witryny Internetowej. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Newsletter.
 10. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „Temat” wiadomości,
  • określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi.

§ 4
USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Witryny Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 5
ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ I NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej treści będących przyczyną naruszenia.

§ 6
PLIKI „COOKIES” I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usług określonych w § 3 jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w trakcie korzystania z usług określonych w § 3 uniemożliwia skorzystanie z danej usługi.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 8. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 9. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Witryny Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 10. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  • zbierania danych statystycznych.
 11. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Witryny Internetowej.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o zmianie treści regulaminu.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny.